Facebook
Order Product

Giải Trí

Posted by in , on 7-13-12

Cờ Bạc-Đá cá,chọi   gà,đánh phé,chơi dà-dách 271tr. Xb.tác giả Huỳnh Văn   Lang $14.00
Las Vegas Baccarat 171tr. Xb. Xuân Thu   1997 Mai Lộc $15.00
Las Vegas Địa ngục rực rỡ  183tr. Xb. Xuân thu 1989 Mai Lộc $14.00
Las Vegas Paigow Poker 132tr. Xb. Xuân   Thu 1992 Mai Lộc $20.00
Môn giải trí phổ thông Texas Hold’em   Poker  236tr. Xb. Xuân thu 1998 Trần Chung Thanh $15.00
Bí quyết phá nhượng đơn &song mắ7tr.   Xb. Đồng Nai Hoàng Đình Hồng $7.00
Bí quyết công sát 256tr. Xb. Thanh Niên   1999 Công Sĩ $7.00
Bí quyết sanh cầm mãnh tướng 230tr. Xb. Thể dục thể thao 2002 Đông a Sáng $7.00
Bí quyết thí quân thủ thắng 268tr. Xb.   Đà Nẵng 1999 Công Sĩ $7.00
117 bài tập Những đòn phối hợp công sát   127tr. Xb. Thể dục thể thao 2001 Trọng Nhân $6.00
Cẩm Nang cờ tướng 382tr. Xb. Đồng   Nai Thiếu Lăng Quân $11.00
Chiêu pháp và sát pháp trong nghệthuật   tượngkỳ hiện đại 130tr.Mũi CàMau 2001 Đông A Sáng $6.00
Cờ cao trong tàn cuộc 159tr. Xb. Đồng   Nai 2002 Phạm Phương Trận $6.00
Cờ tàn thực dụng  495tr. Xb. Thể dục Thể thao 2001 Đỗ Cảnh Minh $8.00
Cờ tàn nghệ thuật Cờ thế giang hồ 124tr.   Xb. Miền Nam Nhiều tác giả $7.00
Cờ thế giang hồ đặc sắc 303tr. Xb. Thể   dục Thể thao 2001 Chu Hạc Châu $9.00
Cờ tướng 36 kế dùng chốt  370tr. Xb. Thanh Niên 2001 Công Sĩ $9.00
Cờ tướng 36 kế dùng xa 282tr. Xb. Đà   Nẵng 2000 Công Sĩ $9.00
Cờ tướng lý kỳ đạo 123tr. Xb. Tổng Hợp   2003 Dương Diên Hồng $5.50
Cờ tướng những chiến lược xuất quân cờ   tốt đẹp 138tr. Xb. Đại Nam Lý Anh Mậu $7.00
Cờ tướng những phươngpháp khai cục mới   nhất 307tr Xb. Thể dục Thể thao 2005 Hoàng Thiếu Long $8.00
Cờ tướng sách lược cầu hoà 310tr. Xb.   Phương Đông 2005 Công Sĩ $11.00
Cờ tướng tàn cuộc 215tr. Xb. Xuân Thu   1990 Nhiều tác giả $8.00
Cờ tướng tinh hoa  292tr. Xb. Văn Hoá Tăng Ích Khiêm $10.00
Khởi mã Đối tiến chốt 411tr. Xb. Đồng   Nai Nguyễn Bá Hùng $14.00
Kỳ đạo Nghệ thuật cờ tướng 175tr. Xb. Đà   Nẵng 2000 Dương Diên Hồng $7.00
Bí quyết tậpluyện nângcao trìnhđộ tượngkỳ đềcao chỉnam 2tập 567tr.xb.Đồng Nai HoàngĐ.Hồng-D.K.N. $16.00
Kỹ xảo đoạt mưu quân 207tr. Xb. Thanh   niên 2000 Công sĩ $6.00
Tượng kỳ thế chiến Cờ tàn-Cờ thế độc   chiêu 178tr. Xb. 2001 Lý Anh Mậu $6.00
Hỗn chiến kỳ thế 295tr. Xb. Thể dục Thể   thao 2001 Đông A Sáng $7.00
Nước đi lợi hại củ Chốt và Tướng 325tr.   Xb.Tổng hợp ĐT.1997 Công Sĩ $8.00
Những cạm bẫy trong khai cuộc 257tr. Xb.   Đồng Nai TrịnhHàm Hải&T.Hải $9.00
Pháo mã chốt Chiến pháp tinh hoa 2tập   360tr. Xb. Mũi Cà Mau 2001 Công Sĩ $12.00
Phép tiến công  151tr. Xb. Mũi Cà Mau 2000 Đông A Sáng $7.00
Phép vận lực sinh thế 134tr. Xb. Mũi Cà   Mau 2001 Đông A Sáng $6.50
Tân tượng kỳ bí quyết 207tr. Xb. Đại   Nam WYZ $7.00
Thế trận thuận pháo 316tr. Xb. Đồng   Nai Nhiều tác giả $11.00
Tự học chơi cờ Vua Những ván cờ bất hũ   248tr. Xb. Đồng Nai 1999 Lê Phúc Trần Tú $8.00
Trực pháo Kình Xe Kim Môn đại cục 136tr.   Xb. Thể dục Thể thao 2001 Lý Anh Mậu-ĐàoB.K. $6.00
Pháo cuộc bách biến  131tr. Xb. Đồng Nai Hoàng Đình Hồng $8.00
Tàn cuộc diệu thủ 239tr. Xb. Mũi Cà Mau   1999 Công Sĩ $10.00
Tôn tử binh pháp trong cờ tướng 157tr.   Xb. Đồng Nai Dương Diên Hồng $7.00
Thuận pháo phá Pháo sĩ giác cuộc 180tr.   Xb. Đại Nam Quách T.Bì-V.V.Sơn $7.00
Trung pháo đối Quy bối pháo 208tr. Xb.   Đồng Nai Nguyễn Bá Hùng $8.00
Tượng kỳ chiến thuật đại toàn 221tr. Xb.   Mũi Cà Mau 2001 Công Sĩ $6.00
Tượng Kỳ giải nguy 265tr. Xb. Mũi Cà Mau   2001 Công Sĩ $8.00
Tượng kỳ tam thập lục kế 252tr. Xb. Đà   Nẵng 1999 Công Sĩ $7.00
Tượng kỳ xảo thắng 263tr. Xb. Mũi Cà Mau   2001 Công Sĩ $8.00
Trung cuộc diệu thủ 246tr. Xb. Mũi Cà   Mau 2000 Công Sĩ $8.00
Xa mã pháo chốt Công thủ chiến thuật   261tr. Xb. Mũi Cà Mau 2001 Công Sĩ $8.00
Xa mã pháo công sát thần chiêu 225tr.   Xb. Văn Học Công Sĩ $9.00
Xe pháo chốt Liên hoàn sát pháp 243tr.   Xb. Mũi Cà Mau 2000 Công Sĩ $7.00